Media Bayern 1
DOMSTRASSE 5
97070 Wuerzburg Deutschland
Telefon: 0931 / 3095 - 0