G. S. Ohm Elektro GmbH
Karl-Marx-Allee 38
15320 Neuhardenberg Deutschland
Telefon: 033476 209